Roční realizační plánu EVVO 2017/2018

Cíle

1. Spolupracovat s místními ekocentry

2. Zabezpečit výukové programy s EVVO tematikou

3. Organizovat terénní výuku

4. Třídit na škole odpad

5. Zapojovat se do soutěží s EVVO tematikou

6. Organizovat soutěže s EVVO tematikou

7. Udržovat místní tradice

8. Organizovat sběrové akce

9. Organizovat projektové dny s EVVO tematikou

10. Realizovat přírodovědné vycházky, terénní výlety

11. Podporovat mezigenerační setkávání

12. Spolupracovat s místními organizacemi

13. Spolupracovat s firmami v oblasti EVVO

14. Šířit osvětu v oblasti EVVO

15. Propagovat školu na veřejnosti (v oblasti EVVO)

 

 

 

Ve Vranovicích 10. 9. 2017                                                                                                                             Koordinátorka EVVO Mgr. Lastomirská