Dlouhodobé výchovně vzdělávací a organizační cíle

2013 - 2018

I. Výchovně vzdělávací cíle

 

1. DLOUHODOBÝ CÍL -  Vést žáky k udržování kulturních a místních tradic a zvyků 

Očekávané výstupy:  

Žák:

 - dokáže vyjmenovat kulturní akce naší obce a místní tradice

- chápe význam místních tradic a jejich udržování

- zná kulturní památky obce

- účastní se místních kulturních akcí a akcí podporující místní tradice

- aktivně se podílí na přípravách kulturních akcí obce a na akcích podporujících místní tradice

1.1 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1: Vést žáky k prohlubování svých znalostí o místních zvycích a připravit se žáky vystoupení s kulturním programem zaměřeným na udržování místních tradic na vánočním rozsvěcování stromečku.

Způsob realizace (prostředky): Dramatizace vánočních tradic, pásmo básní, zpívání koled, živý Betlém (vystoupení žáků na vánočním rozsvěcování stromečku).

Navržené metody vyhodnocení: Článek v místním občasníku, na internetových stránkách školy a obce, fotoreportáž, videozáznamy.

 

 

2.1 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1: Vést žáky k poznávaní místních tradic a nacvičit se žáky kulturní programu o místních tradicích pro rodiče

 

Způsob realizace (prostředky): Vánoční besídka, (program pro rodiče v jednotlivých třídách), Velikonoční zvyky (vystoupení na vranovickém jaru)

 

Navržené metody vyhodnocení: fotodokumentace, článek na www stránkách škol

 

3.1 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1: Vést žáky k vymyšlení vánočních aktivit a

k přípravě vánočního posezení pro rodiče.

 

Způsob realizace (prostředky): Vánoční dílna (vánoční kvíz, dokončování pranostik, zdobení perníků, pouštění lodiček, ukázka vánočních zvyků u štědrovečerním stole, výroba vánoční dekorace,..), odpolední program pro rodiče. Příprava v třídnických hodinách.

 

Navržené metody vyhodnocení: Fotodokumentace, článek na www stránkách školy, hotové výrobky

 

 

4.1 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1: Zapojovat žáky v průběhu celého roku do aktivit k poznávání a udržování místních lidových a kulturních tradic.

 

 

Způsob realizace (prostředky): Rozhovor na téma vánočních a velikonočních tradic, příprava Morany, odpolední vycházka ŠD – Topení Morany, projektové dny (vánoční dílny, velikonoční dílny).

Navržené metody vyhodnocení: Fotodokumentace, článek na www stránkách školy, hotové výrobky, pracovní list, slohová práce na dané téma.

 

 

2. DLOUHODOBÝ CÍL - Vést žáky k ohleduplnému chování k životnímu prostředí a péči o něj

 

Očekávané výstupy:  

Žák:

- je ohleduplný k životnímu prostředí

- chápe význam ochrany životního prostředí

- se aktivně podílí na zlepšení svého životního prostředí

- dokáže diskutovat o problémech životního prostředí

 

1.2 -  Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 2: Vést žáky ke schopnosti předávat informace o třídění odpadu dále.

Způsob realizace (prostředky): Beseda na téma recyklace (fa. EKO-KOM), rozhovor o třídění odpadů na škole, doma a v obci, projektový den „Den Země“ se zaměřením na odpady, rozhovor na téma významu recyklace a následné sběrové akce (papír, elektrospotřebiče, baterie)

 

Navržené metody vyhodnocení: Vyhodnocení sběrových akcí v tabulce, odměny za sběrové akce a za třídění odpadu ve třídách (celoroční vyhodnocování v tabulce), článek na webových stránkách školy, zápis v TK, anketa (jak třídí odpad doma).

 

2.2 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 2: Vést žáky k pochopení významu a nutnosti zachování přírodní rovnováhy.

 

Způsob realizace (prostředky): Projektové vyučování „Den Země“, vycházka k místnímu rybníku spojená s mapováním stavu životního prostředí rybníka a jeho okolí, rozhovor na téma zachování rovnováhy životního prostředí, referáty na dané téma, terénní výlety za účelem pozorování přírody do blízkého okolí (CHKO Pálava, lužní lesy)

 

Navržené metody vyhodnocení: Zápis v TK, žákovské projekty a jejich prezentace v prostorech školy (nástěnka EVVO), článek na webových stránkách školy.

 

 

3.2 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 2: Seznámit žáky s problematikou odpadů a nutností recyklace a vést žáky k opětovnému využití věcí za novým účelem.

 

Způsob realizace (prostředky): Beseda na téma recyklace, kvíz „ Co všechno ze mne bude?,

Žákovské projekty na téma „Druhý život“( plast, papír...), zařazení vyrábění plošných i prostorových prací z odpadního materiálu v hodinách VV, PČ a při výzdobě třídy a školy, mimoškolní aktivity - výtvarné dílny (PET ART,….)

Navržené metody vyhodnocení: Prezentace projektů na nástěnce, výstavka prací na chodbách školy, fotodokumentace, článek na webu školy, zápis v TK.

 

 

4.2 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 2: Vést žáky k aktivnímu poznávání přírody v obci. Způsob realizace (prostředky): Fotografické soutěže školy „ Fotíme přírodu“, „Krajina kolem nás“, Fotíme zvířata“ (vyhlašuje ekokroužek školy), přírodovědné vycházky do okolí školy a obce, výukové program ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice.

 

Navržené metody vyhodnocení: Prezentace soutěžních fotografií na webových stránkách ekokroužku, prezentace nejlepších prací na nástěnce EVVO, články na webových stránkách školy, zápis v TK, fotodokumentace vycházky.

 

 

3. DLOUHODOBÝ CÍL -  Vést žáky k aktivní účasti na řešení místních i globálních problémů

Očekávané výstupy:

Žák:

- vysvětlí nutnost řešení globálních problémů a uvede 3 příklady globálních problémů

- dokáže vysvětlit pojem globální problémy

- chápe věci v souvislostech, uvede příklad

- dokáže posoudit a zhodnotit význam své pomoci

 

 

1.3 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 3: Vést žáky k pochopení významu charitativních akcí prostřednictvím aktivní účasti.

 

Způsob realizace (prostředky): Rozhovor na dané téma v třídnických hodinách a v hodinách OV, rozhovor s rodiči na třídních schůzkách, zapojení tříd do „Adopce dítěte na dálku“, Nákup panenky od UNICEF („Adoptuj panenku a zachráníš dítě!“), vytvoření hadrové panenky v hodinách VV, žáci zhotoví nástěnku na téma „Každý umí pomoct“, slohové práce na dané téma.

Navržené metody vyhodnocení: Korespondence s adoptovaným dítětem, kontrola peněžité podpory a její využití, článek na stránkách školy a obce a v místním občasníku, prezentace slohových a výtvarných prací na webových stránkách školy, výstavka panenek na chodbě školy.

2.3 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 3: Vést žáky k objasnění příčin globálních problémů a k pochopení nutnosti řešit globální problémy

 

Způsob realizace (prostředky): Tematický den „ Svět kolem nás“,(tematické vyučování, propojení různých vyučovacích předmětů), referáty, prezentace na téma „Palmový olej a pralesy“, diskuze o dané prezentaci.

 

Navržené metody vyhodnocení: Prezentace žákovských prací (myšlenkové mapy, plakáty),

 slohová práce na dané téma, anketa – reflexe, článek na webových stránkách školy a webových stránkách EVVO školy.

 

 

II. Organizační cíle

 

1. OBLAST: Ekologizace provozu školy

 

1.1 DLOUHODOBÝ CÍL – Dosáhnout ekologicky šetrnějšího provozu školy

 

1.1.1. Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.1: Vytvořit podmínky, aby do dvou let byly na škole používány jen ekologicky šetrné čisticí prostředky.

 

Způsob realizace (prostředky): Nákup ekologicky šetrných čisticích prostředků, osvěta, spolupráce s vedením školy, uklízečkami, školníkem a sekretářkou školy.

Navržené metody vyhodnocení: Kontrola používaných čisticích prostředků, vyhotovení seznamu používaných čisticích prostředků používaných na škole, vyhodnocení v ročním realizačním plánu EVVO školy.

 

2. OBLAST: Personální zajištění EVVO

 

1.2 DLOUHODOBÝ CÍL – Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinátora EVVO

 

1.1.2 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.2: Obeznámit pedagogické pracovníky školy s hlavními cíli EVVO a s možnostmi jejich naplňování v jednotlivých předmětech

 

Způsob realizace (prostředky): Rozhovor koordinátora EVVO s kolegy, pracovní porada, prezentace ekovýchovných pomůcek, aktivačních metod a prezentace environmentálních stránek školy

 

Navržené metody vyhodnocení: Počet vyučujících zapojených do zařazování environmentální tematiky do svých předmětů, zápis v třídní knize, anketa mezi učiteli

 

 

2.1.2 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.2: Sestavit nabídku možných aktivit v oblasti EVVO a oslovit pedagogický sbor

Způsob realizace (prostředky): Rozhovor, pracovní porada, sestavení ekotýmu školy a jeho následné zapojení do sestavení environmentálních aktivit školy na celý rok

 

Navržené metody vyhodnocení: Počet učitelů zapojených do ekotýmu školy, počet společně navržených akcí

 

3. OBLAST: Vzdělávání žáků ve smyslu organizačního procesu

 

1.3 DLOUHODOBÝ CÍL – Podporovat zapojení žáků do ekovýchovných programů

 

1.1.3 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.3: Zabezpečit akce směrující ke vzdělávání žáků v oblasti EVVO

Způsob realizace (prostředky): Zabezpečení návštěvy ekocenter a blízkých organizací se zaměřením na EVVO, exkurze, výlety, besedy, školní projekty, návštěva ekologického výukového programu.

 

Navržené metody vyhodnocení: Počet tříd absolvujících ekovýchovné programy, zápis v třídní knize, článek na webu školy, vyhodnocení v ročním realizačním plánu EVVO školy.

 

4. OBLAST: Zájmové vzdělávání žáků

1.4 DLOUHODOBÝ CÍL – Podporovat aktivity žáků mimo školní lavice

 

1.1.4 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.4: Pořádat volnočasové aktivity pro děti i veřejnost.

 

Způsob realizace (prostředky): Ekokroužek školy, odpolední program pro děti „Topení Morany“, přírodovědné vycházky do okolí pro děti a veřejnost, fotografování přírody (fotosoutěž)

Navržené metody vyhodnocení: Počet žáků ekokroužku, fotodokumentace, článek na webových stránkách školy, vyhodnocení a ocenění autorů nejlepších fotografií, výstavka vítězných fotografií na nástěnce EVVO, vyhodnocení v ročním realizačním plánu EVVO školy.

 

5. OBLAST: Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO

1.5 DLOUHODOBÝ CÍL – Přizpůsobit školní dvůr k jeho využití při výuce

 

1.1.5 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.5: Vybudovat venkovní učebnu

 

Způsob realizace (prostředky): Vybudování venkovní učebny, spolupráce se žáky a rodiči na terénních úpravách

Navržené metody vyhodnocení: Počet hodin odučených ve venkovní učebně, fotodokumentace, článek na webu školy a obce, vyhodnocení v ročním realizačním plánu EVVO školy.

 

6. OBLAST: Spolupráce školy s okolím

1.6 DLOUHODOBÝ CÍL – Pořádat akce s environmentální tematikou a zapojovat do nich místní organizace a ekocentra

 

1.1.6 - Dílčí cíl k dlouhodobému cíli č. 1.6: Nadále spolupracovat s místními organizacemi a ekocentry.

 

Způsob realizace (prostředky): Branný den (místní rybáři a hasiči), návštěva místních hasičů, beseda o třídění odpadů (EKO-KOM), spolupráce v rámci Recyklohraní ( Asekol, Ekobat, EKO-KOM), sběrové akce (Remat), spolupráce s ekocentry Lipka, Tereza a Trkmanka

Navržené metody vyhodnocení: Fotodokumentace, článek na webových stránkách školy, vyhodnocení v ročním realizačním plánu EVVO školy, počet společných akcí, zápis v třídní kniz