Definice EVVO

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, zkráceně EVVO, vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to výchova, vzdělávání a osvěta týkající se životního prostředí. Dříve se používal spíše pojem ekologická výchova. Jedná se tedy nejen o vzdělávání a výchovu, především ve školním prostředí, ale i o zprostředkování informací co nejširší veřejnosti od nejútlejšího věku až po nejstarší generaci a formování kladného postoje ke svému okolí, ke své planetě. EVVO v širším slova smyslu znamená preventivní nástroj v ochraně přírody a životního prostředí.

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách".

 

Environmentální výchova:

- zvyšuje povědomí a informovanost veřejnosti o otázkách životního prostředí

- učí jednotlivce kritickému myšlení.

- umožňuje jednotlivcům zkoumat otázky životního prostředí, zapojit se do řešení problémů, a přijmout opatření ke zlepšení životního prostředí

- rozvíjí rozhodovací dovednosti

 

Environmentální vzdělávání:

- je především nástrojem v procesu celoživotního učení

- rozvíjí znalosti o ŽP a chápání ŽP

- zvyšuje povědomí o ŽP

- pomáhá řešit problémy v oblasti životného prostředí

- formuje kladné postoje ke svému okolí

 

Environmentální osvěta:

- poskytuje odborné rady a doporučení veřejnosti

- popularizuje výsledky vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí

- přibližuje šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti

- ovlivňuje veřejnost ve smyslu udržitelného rozvoje společnosti

 

Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na dospělou populaci a obecně na veřejnost.