Program EVVO

 

Program environmentálního vzdělávání 2013-2018 na ZŠ a MŠ Vranovice

 

 

Program EVVO je vypracován na základě Metodického pokynu MŠMT

ČR č. j. 16745/2008-22 ze dne 27. 10.2008

 

 

1. DEFINICE A TERMINOLOGIE

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí (definovaných v RVP PV, RVP ZV, RVP G, RVP GSP a RVP SOV) v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku.

 

Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. (Zákon c. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16)

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Je v podstatě procesem změn, ve kterém jsou využívání zdrojů, orientace vývoje technologií a transformace institucí zaměřeny na harmonické zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb a aspirací. (Brundtland G.H.: Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987)

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhu organismu nebo konkrétních ekosystému a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. (Zákon c. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 9

 

 

2. CÍLE

 

Vybudovat fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole, který se pozitivně projeví v šetrnějším přístupu žáků k životnímu prostředí, a v důsledku

toho také snížením nutných nákladu na životní prostředí a zapojení žáků do řešení a odstraňování problému životního prostředí.

 

Environmentální vzdělávání a výchova musí být nedílnou součástí všeobecného vzdělávání

i odborné přípravy v celém školském systému. Zároveň a ve vzájemných návaznostech musí být zabezpečen rozvoj i v celé mimoškolní oblasti. Představuje dlouhodobý proces, který je součástí celoživotního vzdělávání. Rozhodující význam mají ti, kteří EVVO realizují, tj. učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, asistenti.

 

K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:

·      aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí,

·      hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,

·      schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.

V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí ):

·      osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v každodenním životě,

·      uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).

V oblasti kompetence občanské:

·      znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,

·      uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám,

·      orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,

·      odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,

·      projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

 

 

V naší škole uplatňujeme výchovu a vzdělávání EVVO na úrovni:

A)  předškolních dětí

B)   dětí a mládeže základní školy

C)   Příprava učitelů a dalších pedagogických pracovníku pro environmentální vzdělávání

 

A) Environmentální výchova dětí v předškolním věku

 

Výchova dětí předškolního věku je především úkolem rodiny. Významné je rozvoj ovlivňován také kvalitou prostředí, v němž vyrůstá, působením dětské literatury, rozhlasového a televizního vysílání, některými osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, centry a středisky ekologické výchovy atd.

 

Cíle:

Přispět k vytvoření pozitivních vztahu dětí k prostředí, zejména k přírodě a zprostředkovat vytváření dovedností a návyku správného jednání v prostředí. Zajistit práva dítěte na jeho optimální rozvoj v rodinách.

Cílové skupiny:

-         děti v mateřských školách,

-         děti předškolního veku (obecně),

-         rodina.

 

Dílčí úkoly:

-         začleňovat aspekty environmentálního vzdělávání a výchovy do všech výchovných metod a forem,

-         využívat prenatálního a postnatálního poradenství a sociální sítě k ovlivnění rodin,

-         využívat prostředí mateřských škol ke spolupráci s rodinami, vytvářet návyky zdravého životního stylu,

-         zdůraznit přímé poznávání okolního prostředí, kontakty dětí mezi sebou a s živou přírodou a vytváření kladného vztahu k přírodnímu prostředí,

-         využívat programy center a středisek ekologické výchovy,

-         využívat nabídek osvětových a kulturně vzdělávacích institucí, zaměřených na environmentálně laděné programy.

 

B) Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže základní školy

 

Děti a mládež navštěvující základní školu ovlivňuje velmi významně nejen škola, ale i mnohá mimoškolní zařízení, v nichž resort školství muže environmentální vzdělávání a výchovu ovlivňovat jen nepřímo.

 

Cíle:

Poskytovat všem dětem a mladým lidem v průběhu vzdělávání:

-         znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principu (trvale) udržitelného rozvoje,

-         podmínky pro integraci znalostí zejména uplatňováním praktické metody výuky,

-         strukturací učiva a různými aktivitami ovlivňovat způsob myšlení, rozvíjení samostatnosti a tvořivosti, kontakty s okolím i s odbornou praxí a celkový vývoj osobnosti ve smyslu (trvale) udržitelného rozvoje,

-         podporovat spolupráci škol s mimoškolní oblastí – s rodinou, s obcí (veřejnou správou), s podniky, podporovat aktivní péci o životní prostředí, spolupráci s mimoškolními pracovišti environmentálního vzdělávání a výchovy, s osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, se sdělovacími prostředky.

-         pořádat sběrové soutěže (papír, vršky)

-         pořádat projektové dny s ekologickou tématikou (Den Země)

-         zapojovat školu do programů a projektů vyhlášených MŠMT, ekolog. organizací,  jinými školami

-         šetření vodou, energiemi, materiály

-         péče o zeleň ve škole, podporovat budování koutků živé přírody

-         výzdoba školy, využití přírodního materiálu, starého materiálu aj.

-         celkově ekologizovat provoz školy (třídění odpadů, pitný režim bez automatů, zdravá výživa ve školní jídelně, minimalizace nákupů výrobků na jedno použití, oboustranné kopírování atd.)

-         podporovat návrat k tradicím, lidové kultuře, vycházet z místních podmínek a spolupracovat s obcí

-         podporovat zařazení EVVO do všech vyučovacích předmětů, podporovat laboratorní práce

-         podporovat volitelné předmět přírodovědná praktika a účast žáků v přírodovědných soutěžích

-         doplňování učitelské knihovny publikacemi s ekologickou tematikou a školních pomůcek na podporu EVVO

 

Dlící úkoly:

-         informovat učitele a vedoucí pedagogické pracovníky o významu, pojetí a řešení environmentálního vzdělávání a výchovy,

-         připravovat relevantní učební dokumenty, metodické náměty a doporučení a učební prostředky (pomůcky),

-         podporovat systematické environmentální vzdělávání a výchovu včetně organizačního zajištění,

-         zkušenosti ze škol orientovaných na životní prostředí

-         ovlivňovat prostředí škol, jejich okolí a zabezpečit provoz škol šetrný k životnímu prostředí a šetřící přírodní zdroje,

-         v oblasti ochrany životního prostředí rozvíjet vzájemnou spolupráci škol a jejich spolupráci s mimoškolními zařízeními,

-         zvyšovat kvalifikaci učitelů a ostatních pedagogických pracovníku pro environmentální vzdělávání a výchovu,

-         zdůrazňovat přímé poznávání prostředí a kontakty s živou přírodou,

-         rozšířit využití programu a projektu CEV/SEV, NNO a jiných státních i nestátních subjektu cenných v EVVO pro školní i mimoškolní EVVO a vyhlašovat programy k podpoře takové spolupráce.

 

 

C) Příprava učitelů a dalších pedagogických pracovníku pro environmentální vzdělávání

 

Rozhodující význam pro realizaci environmentálního vzdělávání všech typu škol i mimoškolních zařízení mají učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

 

Cíle:

Začlenit kvalitní přípravu v environmentální tematice při vzdělávání všech pedagogických pracovníku (pro školní i mimoškolní oblast).

Cílové skupiny:

-         učitelé mateřské a základní školy

-         pedagogičtí pracovníci v mimoškolní výchově

-         řídící pracovníci ve školství

 

Dílčí úkoly:

V pregraduální přípravě:

-         věnovat zvláštní pozornost uplatňování integračních (tj. mezipředmětových) přístupu v environmentálním vzdělávání s ohledem na odborné zaměření pedagoga

-         umožnit získání manažerských znalostí a schopností plánování i koordinace environmentálního vzdělávání v rámci školy

-         připravit pedagogy pro všestranné uplatňování environmentální výchovy a principu (trvale) udržitelného rozvoje na úrovni školy a pro spolupráci s mimoškolní oblastí.

 

V oblasti dalšího vzdělávání:

-         průběžné poskytovat nové environmentální informace,

-         průběžné nabízet nové formy a metody práce i didaktické postupy použitelné v environmentálním vzdělávání a výchově,

-         umožňovat učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům výměnu zkušeností v rámci České republiky i se zahraničím,

-         Vytvořit systém celoživotního vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníku, který formou otevřené nabídky umožní především učitelům různých specializací průběžné se seznamovat s principy (trvale) udržitelného rozvoje a s ochranou životního prostředí

 

 

3. NÁPLŇ ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA EVVO:

 

- připravuje dlouhodobý program environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty a

jeho každoroční realizační část (roční program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)

- zvyšuje si svou odbornou a metodickou připravenost, účastní se dalšího vzdělávání pro

koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

- ve spolupráci s vedením školy integruje přístupy k poznávání okolního prostředí

- navazuje kontakty školy se středisky (centry) ekologické výchovy a přispívá k využívání

jejich nabídek pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu,

- podněcuje kontakty s rodiči a s dalšími subjekty v oblasti péče o životní prostředí a environmetálního vzdělávání, výchově a osvětě

- podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy (šetření energií a materiály,

hospodaření s odpady, péčí o zeleň atd.)

- napomáhá zavádění integrujících přístupů k poznávání a hodnocení vztahů člověka a životního prostředí ve smyslu přípravy pro udržitelnost rozvoje

- připravuje a koordinuje dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí (třídění odpadu, sběru papíru, šetření energií, péče o zeleň a úpravu okolního prostředí atd.), jednorázové akce (Den Země, Světový dne životního prostředí apod.) a další formy aktivity (exkurze)

-vede evidenci literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek

a dalších informačních zdrojů (včetně využívání výpočetní techniky) pro environmentální

vzdělávání a výchovu a navrhuje jejich doplňování,

- každoročně ve spolupráci s vedením školy a ostatními vyučujícími připravuje hodnocení

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

- spolupracuje s vedením školy, které vytváří potřebné podmínky pro jeho činnost v zájmu

plnění úkolů, které v tomto směru školství ukládá zákon č.123/1998 Sb., o právu na

informace o životním prostředí a Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

4. REALIZACE  EVVO

 

1. Vyučovací předměty:

 

1. stupeň:

• Prvouka

• Přírodověda

• Vlastivěda

• Pracovní vyučování

 

2. stupeň

• Přírodopis

• Zeměpis

• Fyzika

• Chemie

• Občanská výchova

• Pracovní vyučování

 

2. Časová dotace:

Je individuální, vyučující prvky EVVO zařazuje do jednotlivých témat v jednotlivých

ročnících.

 

Prvouka 1. -3. roč.

Moje rodina – úspory energií, třídění odpadu

Naše škola a okolí školy - úspory energií, třídění odpadu, úprava třídy, školy a jejího

okolí

Podzim v přírodě a my - změny v přírodě, charakteristické rysy podzimní přírody,

vycházka, sběr podzimních plodů, práce s přírodninami, péče o podzimní přírodu

Příroda v zimě – příznaky zimy v krajině, ochrana ptactva – péče o ptáky, kteří nás

přezimují, vycházka, péče o zimní přírodu

Příroda na jaře – příznaky jara, hnízdění ptáků a jejich ochrana, vycházka, péče o jarní

přírodu

Příroda v létě – příznaky léta, vycházka, poznávání rostlin, ochrana přírody

Lidé a věci – vliv techniky na lidstvo, vliv techniky na přírodu, znečišťování vody,

vzduchu a půdy

 

Přírodověda 4. - 5. roč.

4. roč.

Člověk a příroda - člověk a přírodní zdroje, šetření energií, vliv člověka na prostředí,

ochrana přírody

Příroda živá a neživá – znečišťování vody, vzduchu a půdy a vliv na člověka

Příroda na podzim - charakteristické znaky přírody, sběr lesních plodů

Příroda v zimě - charakteristické znaky počasí a přírody, péče o ptactvo a lesní zvířata

Příroda na jaře – charakteristické znaky počasí a přírody, péče o jarní přírodu,

poznávání rostlin

Les - význam lesů

Příroda v létě – charakteristické znaky počasí a přírody, chování v přírodě, ochrana

přírody

5. roč.

Živá příroda - péče o domácí zvířata, ochrana ptactva, ochrana užitečného hmyzu,

chráněné rostliny

Neživá příroda - péče o půdu, ochrana půdy, ochrana vody a vodních toků, úprava vody

a její čištění, šetření vodou, význam vzduchu pro život, ochrana ovzduší

 

Vlastivěda 4. - 5. roč.

4. roč.

Rodina – péče o estetické prostředí domova

Domov a jeho okolí – čistota vody, péče o životní prostředí

5. roč.

Opakování učiva 4. roč. – ochrana životního prostředí

Pracovní vyučování 1. – 3. roč.

Práce s drobným materiálem - přírodniny, drobné plody

Pěstitelské práce - ošetřování pokojových rostlin, sledování podmínek pro život rostlin, vycházky, exkurze – péče o životní prostředí

Pracovní vyučování 4. – 5. roč.

Hygiena provozu domácnosti – údržba podlahovin, utírání prachu

Výživa a příprava pokrmů – racionální a zdravá výživa, šetření potravinami a

energiemi při vaření

Pěstitelské práce – květiny, jejich pěstování a péče o ně, výzdoba; pěstování ovoce a

zeleniny; přihnojování půdy – kompost; vycházky a exkurze – péče o životní prostředí,

pěstování léčivých rostlin

 

 

 

Přírodopis 6. - 9. roč.

6. roč. (ŠVP)

Obecná biologie a genetika – podmínky života na Zemi, projevy života, rozmanitost

životních podmínek

7. roč. (ŠVP)

Úvod do učiva - příroda, přírodniny, přírodní děje

Živočichové - ochrana živočichů, chránění a ohrožení živočichové, význam živočichů

Houby a rostliny – význam a ochrana rostlin, chráněné a ohrožené druhy rostlin,

význam a ochrana lesa

8. roč.

Člověk – součást živé přírody – člověk jako součást prostředí, zásady zdravého života,

závislost člověka na přírodě a ostatních lidech, potravní a surovinové zdroje, nutnost

ochrany životního prostředí

9. roč.

Člověk a Země – závislost člověka na přírodě, nutnost ochrany životního prostředí

Společenství organismů – změny životních společenstev, rušivý vliv člověka (přirozené

změny v přírodě a změny vyvolané člověkem, příčiny zhoršování životního prostředí,

ekologické katastrofy a jejich předcházení)

Země – naše planeta - biosféra

Ochrana životního prostředí – ochrana půdy, péče o vodu a vzduch, ochrana rostlin a

živočichů, chráněné rostliny a živočichové, ohrožené druhy

 

Zeměpis 6. – 9. roč.

Zeměpis 6. – 9. roč.

6. roč. (ŠVP)

Životní prostředí – Krajina-Přírodní a společenské prostředí, typy krajin)

Přírodní obraz Země – Systém přírodní sféry na regionální úrovni

7. roč. (ŠVP)

Místní region – přírodní podmínky regionu (Břeclavska), přírodní památky místa bydliště,

školy a celého regionu (Břeclavska)

Životní prostředí – Vztah příroda a společnost (přírodní a společenské vlivy na životní

Prostředí Břeclavska, chráněná území Jihomoravského kraje, CHKO Pálava)

8. roč.

Evropa - přírodní podmínky, vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na životní prostředí

9. roč.

Světadíly – přírodní podmínky, vliv průmyslu, zemědělství a dopravy na životní prostředí

 

 

 

Fyzika 7. – 9. roč.

7. roč. (ŠVP)

Tepelné motory – péče o životní prostředí

8. roč.

Základní poznatky z elektřiny - elektrická energie, elektrické spotřebiče v domácnosti

(úspornost), spotřeba elektrické energie, výpočet ceny za spotřebovanou energii, šetření

elektrickou energií

9. roč.

Přenos elektrické energie - elektrárny vodní, tepelné a jaderné (výhody a nevýhody, vliv

na životní prostředí), obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Chemie 9. roč.

Směsi - voda, vzduch (složení, znečištění, ochrana před znečištěním)

Anorganické sloučeniny – oxidy (uhličitý, uhelnatý, siřičitý, dusitý) a jejich hodnocení z

hlediska ochrany životního prostředí

- průmyslová hnojiva (vliv na životní prostředí v zemědělství)

Organické sloučeniny - ropa, zemní plyn, uhlí (jejich hodnocení jako chemických surovin

a paliv – neobnovitelné zdroje, hledání a využití obnovitelných zdrojů)

- plasty (hodnocení z hlediska péče o životní prostředí, recyklace,

doba rozpadu)

- syntetická vlákna (příklady využití, zátěž pro životní prostředí)

 

Občanská výchova 6. – 9. roč.

6. roč. (ŠVP)

Hospodaření domácnosti – Příjmy a výdaje rodiny (výdaje za energie-úsporná opatření)

Bydlení – Zařizování vybavení bytu (výběr a nákup energeticky úsporných spotřebičů,

zářivek a žárovek, nabíjecích baterií, zateplení domu, bytu, způsoby vytápění)

7. roč. (ŠVP)

Obec, region, kraj – přírodní zajímavosti obce, regionu, kraje

8. roč.

9. roč.

Ochrana zdraví občanů a jejich bezpečí – škodlivé vlivy prostředí

Ekologická výchova – vztah člověka a přírody; životní prostředí a

jeho ochrana; ekologické iniciativy; člověk-příroda-technika; chování člověka v přírodě;

chování člověka v přírodě, ochrana přírodních památek, zdravý způsob života

 

Pracovní vyučování

6. roč. (ŠVP)

Pěstitelské práce – lidské aktivity a problémy životního prostředí (ekologické zemědělství)

Provoz domácnosti – elektrické spotřebiče (spotřeba energií)

7. roč. (ŠVP)

Pěstitelské práce – lidské aktivity a problémy životního prostředí (ochrana rostlin a půdy

před škůdci – ekologické zemědělství)

Provoz domácnosti – elektrické spotřebiče (spotřeba energií)

8. -9. roč.

Práce se dřevem – přírodní materiál

Práce a papírem a kartonem – přírodní materiál

Práce s plasty – polystyrén, PVC (z čeho se vyrábí, využití, problém recyklace, doba rozpadu,

vliv na životní prostředí)

Práce elektromontážní - výroba a rozvod elektrické energie, úsporná opatření, vliv na

životní prostředí

 

 

 

 

 

Realizační plán EVVO na školní rok 2012/2013

 

 

Akce, projekt

Účast žáků

Termín

Zodpovědný pracovník

Sběr přírodnin a jejich výtvarné zpracování

 

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

- učitelé 1. stupně

- učitelé 2. stupně – VV,  PČ, Př, PP

Vyrábění z odpadních materiálů

 

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

- učitelé 1. stupně

- učitelé 2. stupně – VV,  PČ

Přírodovědné vycházky

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

- učitelé 1. stupně

- učitelé 2. stupně – Př, PP

Školní výlety a exkurze s prvky environmentální výchovy

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

- učitelé 1. stupně

- učitelé 2. stupně

Péče o květinovou výzdobu ve třídách

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

TU, služba ve třídě, uklízečky

Péče o květinovou výzdobu na chodbách školy

 

- průběžně

- celoročně

uklízečky

Péče o estetickou úpravu okolí školy

 

- průběžně

- celoročně

Školník, uklízečky

Třídění odpadů ve třídách (papír, plast)

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Koordinátor EVVO, TU, uklízečky

Učit žáky třídit odpad pomocí her

www.tonda-obal.cz

www.ekodomov.cz

1. stupeň

 

- průběžně

- celoročně

- učitelé 1. stupně

Pokračovat v projektu Recyklohraní (sběr baterií a elektrospotřebičů)

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Koordinátor EVVO

Spolupracovat s firmami pro sběr a zpracování odpadu (Asekol, Ekolamp, Ecobat, Remat-trade, Hottech…….)

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Koordinátor EVVO

Sběr starého papíru

1. stupeň

2. stupeň

1x za rok duben

Koordinátor EVVO

Nákup školních potřeb z recyklovaného papíru

 

- průběžně

- celoročně

Sekretářka

Nákup ekologicky šetrných výrobků

 

- průběžně

- celoročně

Sekretářka, školník

Vypracování a realizace ekologicky zaměřeného projektu – Pomáhám lesu, pomáhám sám sobě.

1. stupeň

 

- průběžně

- celoročně

Mgr. Sedláčková

Mgr. Nečasová

Vyhledávání a spolupráce s ekologickými organizacemi (TEREZA, LIPKA, VERONICA, REZEKVÍTEK, NESEHNUTÍ, EKO CENTRUM BRNO,….)

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Učitelky MŠ

Učitelky 1. stupně

Koordinátor EVVO, Mgr. Říhovská

Účast na ekologických výukových programech organizovaných ekologickými sdruženími.

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Učitelé 1. stupně

Učitelé 2. stupně

Koordinátor EVVO

Zapojování se do soutěží s environmentální tematikou

1. stupeň

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Koordinátor EVVO

Učitelé Př, Z, Ch, F

Celodenní projekt DEN ZEMĚ

1. stupeň

2. stupeň

duben

Mgr. Lásková

Koordinátor EVVO

Celodenní projekt VELIKONOČNÍ DÍLNY

1. stupeň

2. stupeň

březen

TU

Celoroční soutěž ŠETŘÍME-UKLÍZÍME-TŘÍDÍME

1. stupeň (3. a 5. třída)

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Koordinátor EVVO

Příprava žáků na školní a okresní kola přírodovědných olympiád

2. stupeň

- průběžně

- celoročně

Učitelé Př, Z, Ch, F

Závěrečné zhodnocení práce v oblasti EVVO

 

červenec

Koordinátor EVVO

ŘŠ

 

 

 

 

 

 

 

Během školního roku může být plán environmentální výchovy aktuálně rozšířen o zajímavé akce, projekty, exkurze nebo výlety dle momentální nabídky organizací, které se touto tematikou zabývají.

Naše škola bude i v tomto školním roce odebírat časopis Naše příroda, který bude k dispozici společně s ostatními materiály a pomůckami k dispozici všem učitelům a žákům.