Metodický pokyn MŠMT 2008

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

(EVVO)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vydává novelizovaný metodický

pokyn, kterým informuje zřizovatele a ředitele škol a školských zařízení (dále jen škola) o

environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (dále jen EVVO) a stanoví doporučené

postupy při jeho realizaci ve školách.

 

Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat

environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy.

 

Reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí, zejména

přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která vyžaduje zkvalitnění

EVVO ve školách a školských zařízeních.

Předcházející Metodický pokyn k EVVO č. j. 32 338/2000-22 platil od roku 2001. Od té doby

došlo k významnému vývoji v samotné oblasti EVVO i v přijímání nové školské legislativy,

zejména vstoupily v platnost Rámcové vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (RVP

PV), základní vzdělávání (RVP ZV), gymnázia (RVP G), gymnázia se sportovní přípravou (RVP

GSP), střední odborné vzdělávání (RVP SOV), byla přijata Vyhláška o Dalším vzdělávání

pedagogických pracovníků (DVPP) a na ni navazující Standard DVPP v oblasti EVVO.

Tato novější legislativa zdůrazňuje význam EVVO. Rozpracovává ji vždy však jen pro určitou

část této oblasti, takže nemůže metodický pokyn nahradit.

Neprovázanost předcházejícího metodického pokynu s pozdějšími dokumenty upravujícími

oblast EVVO vedlo k nejednoznačnému výkladu a značně komplikovalo školám a

pedagogickým pracovníkům výkon specializovaných činností v EVVO.

Ze všech výše uvedených důvodů je potřebné přijmout novelizovaný metodický pokyn

upravující souhrnně oblast EVVO ve školách a školských zařízeních.

1. Vymezení pojmů

1.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu

environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe

široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po

dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou

působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména

dospělé populaci.

EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální

vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci

neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast životního

prostředí.

EVVO klade důraz především na poznávání životního (přírodního i umělého) prostředí

(člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu

člověka a životního prostředí. 2

 

EVVO dále souvisí nebo se významově překrývá s pojmy environmentální výchova, ekologická

výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj a dalšími.

V rámci Metodického pokynu má EVVO stejný význam jako environmentální výchova nebo

tradičně používaný pojem ekologická výchova.

Oblast EVVO zaměřená na vzájemnou interakci a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními,

environmentálními a právními aspekty rozvoje (globálními i lokálními) je označována jako

vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále jen VUR). VUR je významně interdisciplinární povahy

a široce se opírá o společenskovědní disciplíny, metodicky i obsahově významně čerpá z

EVVO.

EVVO představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je

jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

 

Do systému EVVO se začleňují kromě vzdělávacích aktivit spadajících z velké části do resortu

školství i další aktivity zajišťované mimo resort, a to např. poskytování environmentálního

poradenství a realizace osvětových aktivit včetně poskytování environmentálních informací

odborné i široké veřejnosti. V praxi je EVVO realizována prostřednictvím škol, nestátních

neziskových organizací (centra a střediska ekologické výchovy) a dalších vzdělávacích

subjektů (poradenství pak zajišťují zejména environmentální poradny), veřejnou správou na

národní, regionální i lokální úrovni.

 

EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje. Vytváření

podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základní podmínkou

nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení environmentálního vědomí občanů a jejich

odborná připravenost pro kvalitativně nové přístupy v celé technicko-ekonomické a sociální

oblasti.

Podrobnější vymezení zvýrazněných pojmů je ve slovníčku v příloze.

 

1.2 Základní rámec pro EVVO vychází ze strategického dokumentu, Státního programu

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (dále jen SP EVVO ČR), který byl

přijat usnesením vlády č. 1048/2000. SP EVVO ČR stanovuje cíle, nástroje a úkoly pro

následující cílové skupiny:

1. veřejná správa,

2. děti, mládež a pedagogičtí a odborní pracovníci,

3. environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře,

4. informace, osvěta a poradenství pro veřejnost.

Je plněn prostřednictvím tříletých akčních plánů, které zpracovává Meziresortní pracovní

skupina pro EVVO při ministerstvu životního prostředí (dále jen MŽP).

Více na:

www.mzp.cz

www.vlada.cz (» Činnost vlády » Dokumenty vlády » 2006 » 2006-10-1)

 

1.3 EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí (definovaných v RVP

PV, RVP ZV, RVP G, RVP GSP a RVP SOV) v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem

a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i

přírodních faktorů. Jde tedy o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, dovedností,

postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření hierarchie životních

hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivosti ve prospěch

životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelným vzorcům chování

jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO

s problematikou zdraví a zdravého životního stylu. 3

 

 

1.4 K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:

V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:

• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů

životního prostředí,

• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,

• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.

V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí (ve středním odborném vzdělávání):

• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a

uplatňovat je v každodenním životě,

• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání

(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií

udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).

V oblasti kompetence občanské:

• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a

následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,

• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu

životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické

provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich

příčinám,

• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí

od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,

• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně

se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí

a rozhodovacích procesů o využívání krajiny,

• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit

člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen

hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.

2. Plánování a dokumenty EVVO

2.1 Při plánování EVVO školy:

• vycházejí jednak z platných učebních dokumentů (zejména příslušných školních

vzdělávacích programů/rámcových vzdělávacích programů), z tohoto metodického pokynu,

z krajské a regionální koncepce a jejich akčních programů EVVO a z analýzy specifických

podmínek školy,

• zabývají se dvěma druhy cílů:

o vzdělávacími a výchovnými cíli pro žáky,

o rozvojovými a organizačními cíli školy, které jednak bezprostředně podmiňují

vzdělávání žáků, jednak mají význam pro rozvoj školy jako instituce, pro přínos školy

pro okolní komunitu apod.,

• metodou strategického plánování promýšlejí postupy od cílů EVVO ke

konkrétním prostředkům EVVO,

• usilují o zapojení všech pracovníků (pedagogických i nepedagogických), žáků, rodičů a

dalších partnerů školy do plánování EVVO,

• usilují o formování dobrých vztahů ve třídě jako předpokladu využití aktivních metod výuky

v EVVO,

• promítají výsledky plánování do dokumentů (viz 2.2) a návazně do každodenního života

školy či školského zařízení.

 4

 

2.2 Základními dokumenty EVVO ve školách jsou:

• školní vzdělávací program (dále jen ŠVP),

• školní program EVVO (může být součástí ŠVP).

EVVO je dále integrována do další dokumentace školy (např. koncepce školy, školního nebo

provozního řádu…).

 

2.2.1 ŠVP rozpracovává EVVO zejména jako:

• cíle EVVO (v části Charakteristika ŠVP – Zaměření školy a Charakteristika ŠVP –

Průřezová témata),

• výchovné a vzdělávací strategie naplňující cíle EVVO na úrovni celé školy (v části

Charakteristika ŠVP),

• výchovné a vzdělávací strategie naplňující cíle EVVO na úrovni vyučovacích předmětů (v

části Učební osnovy),

• formy EVVO – např. integrované tematické celky, integrace do jednotlivých předmětů,

samostatný předmět, kurz, seminář, projekt, série tematických dnů (v částech

Charakteristika ŠVP – Průřezová témata a Učební osnovy – Charakteristiky vyučovacích

předmětů), pro RVP SOV Charakteristika vzdělávacího programu,

• témata EVVO (v částech Charakteristika ŠVP – Průřezová témata a Učební osnovy –

Vzdělávací obsahy vyučovacích předmětů), pro RVP SOV Charakteristika vzdělávacího

programu,

• průběžná i závěrečná evaluace EVVO (v částech Hodnocení a Autoevaluace).

 

 Při začleňování EVVO do ŠVP se doporučuje:

• implementovat aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje do jednotlivých předmětů

(vzdělávacích oborů v RVP ZV a oborů vzdělání v RVP G,RVP GSP a RVP SOV),

• zařadit průřezové téma vztahující se k EVVO nejen integrací do vzdělávacích obsahů

jednotlivých předmětů, ale i ucelenou formou samostatných vyučovacích předmětů, kurzů,

projektů, tematických dnů, apod. zaměřených na EVVO,

• propojit jednotlivé tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova (RVP ZV

a RVP G), resp. Člověk a životní prostředí (RVP SOV) s tematickými okruhy ostatních

 průřezových témat,

• zvážit možnosti komplexní evaluace EVVO např. formou plošného vyhodnocování

environmentální gramotnosti žáků (znalosti, postoje, hodnoty, dovednosti, jednání)

v průběhu posledního ročníku základního a středního vzdělávání,

• všestranně posilovat rozvoj kompetencí žáka vzhledem k EVVO – zejména kompetence

občanské, pracovní (odborné) a k řešení problémů.

 

2.2.2 Školní program EVVO je vždy zpracováván jako dlouhodobý strategický dokument,

který je dále dle potřeb školy aktualizován, zpravidla do krátkodobého akčního programu na

nejbližší školní rok (ročního školního programu EVVO). Školní program EVVO stanovuje:

• vzdělávací cíle a výstupy, výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření EVVO na

škole,

• rozvojové a organizační cíle školy, opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění EVVO ve

vzdělávání všech žáků a dále rozvojové a organizační cíle zejména v oblastech:

o zájmového vzdělávání žáků,

o dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

o materiálního, prostorového, finančního zajištění EVVO,

o environmentálně vhodného provozu školy a školního areálu,

o spolupráce školy s okolím (s rodinou, s obcí, s neziskovými organizacemi,

s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty), s dalšími školami (vytváření sítě škol 5

 

k vzájemnému předávání zkušeností, spolupráce s pedagogicky zaměřenými

vysokými školami atd.), se středisky ekologické výchovy, se školami vyšších stupňů

(např. k rozšiřování a prohlubování informací z oblasti životního prostředí), se

středisky pro volný čas dětí a mládeže apod.

 

2.3 ŠVP a školní program EVVO jsou zpracovány buď jako:

• dva samostatné dokumenty, úzce provázané zejména v rovině vzdělávacích cílů

a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace –

v tomto případě je na školní program EVVO v ŠVP odkaz a školní program EVVO tvoří

zpravidla přílohu ŠVP, nebo

• dlouhodobá část školního programu EVVO je přímou součástí ŠVP – pak jsou do ŠVP

zapracovány nejen vzdělávací cíle, ale i opatření a postupy; celý školní program EVVO je

uceleně popsán v Charakteristice ŠVP.

 

2.4 Dokumenty EVVO ve škole je vhodné každoročně vyhodnocovat a na základě získaných

zkušeností upravovat pro následující školní rok. Doporučuje se, aby problematika EVVO byla

součástí výroční zprávy školy a byla zahrnuta do autoevaluace školy.

3. Koordinátor EVVO

3.1 Koordinací EVVO mohou ředitelé škol pověřit jednoho (případně více) pedagogického

pracovníka – tzv. koordinátora EVVO.

Při pověřování dbají na odpovídající kvalifikační úroveň koordinátora EVVO. Přednostně by

touto činností měli být pověřováni pedagogičtí pracovníci, kteří úspěšně absolvovali studium

k výkonu specializačních činností v oblasti environmentální výchovy (v souladu s § 9,

odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.

412/2006 Sb.).

Více na:

www.msmt.cz (Vzdělávání » Vzdělávání pedagogů » Akreditace v systému DVPP » Standardy

pro udělování akreditací DVPP)

 

3.2 Koordinátorovi EVVO vedení škol a zřizovatelé škol vytvářejí podmínky pro jeho práci

zejména zvyšováním jeho odborné úrovně, vytvářením motivujících pracovních podmínek,

odměňováním a vytvářením podmínek pro plánování a realizaci EVVO (podrobně k podmínkám

EVVO viz článek 4.).

 

3.3 Úkolem koordinátora EVVO je zejména:

• vytvářet ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program

EVVO,

• dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy a navrhovat

řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy (viz část 2);

• koordinovat realizaci EVVO na škole či školském zařízení,

• průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního

koordinátora EVVO

• poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu

v začlenění EVVO do jejich činností,

• koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO,

• iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, např. s environmentálně zaměřenými

neziskovými organizacemi (nestátními i zřizovanými veřejnou správou) v regionu a se

středisky ekologické výchovy, ostatními školami. 6

 

4. Podmínky pro EVVO vytvářené vedením škol a zřizovateli škol

4.1 Vedení škol se doporučuje zaměřit se zejména na:

• zvyšování odborné úrovně koordinátora včetně využití možnosti specializačního studia a

umožnění účasti na dalších vzdělávacích akcích týkajících se EVVO,

• odměňování a vytváření motivujících pracovních podmínek pro koordinátora EVVO včetně

možnosti vyššího finančního ohodnocení absolventů akreditovaného specializačního studia

pro koordinátory EVVO,

• zajištění spolupráce pracovníků školy s koordinátorem EVVO a podporu jejich vzájemné

spolupráce v oblasti EVVO,

• podporu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti EVVO a její

zahrnutí do plánu dalšího vzdělávání,

• vytváření podmínek pro plánování EVVO a pro realizaci konkrétních aktivit v rámci chodu

školy a její spolupráci s okolím,

• začlenění výsledků plánování EVVO do dokumentů školy,

• metodickou podporu – preferování zkušenostních metod včetně výuky v terénu,

integrovaného tematického, problémového a projektového vyučování, které jsou v EVVO

využitelné a účinné,

• zajištění vhodných prostorových, materiálních a časových podmínek tj. např. přírodní

učebny, biotopové zahrady, speciální učebny, koutky živé přírody, vybavování školy

učebními pomůckami potřebnými pro EVVO,využití internetu,

• zabezpečování postupné ekologizace provozu školy a areálu školy (provoz školních

zahrad, nakládání s energiemi, snižování množství odpadu a třídění odpadů, používání

ekologicky šetrnějších výrobků, technologií a postupů včetně úklidu, údržby, provozu školní

jídelny, podle možností zavádění biopotravin, místních produktů včetně produktů ze

školních pozemků a zdravé stravy do jídelníčku apod.).

 

4.2 Zřizovatelům škol se doporučuje především:

• zajištění prostorových a materiálních podmínek podporujících EVVO tj. vnitřních

i venkovních prostor pro EVVO a vybavování školy materiálem potřebným pro EVVO,

• zabezpečování ekologizace provozu školy a areálu školy zejména v rámci investičních akcí

(zřizování a rozšiřování školních zahrad, zavádění šetrných zdrojů a úspor energií,

infrastruktura pro minimalizaci odpadů, využívání ekologicky šetrnějších technologií apod.),

5. Vzdělávání pracovníků školy či školského zařízení v oblasti EVVO

5.1 Základní vzdělávání školního koordinátora EVVO probíhá zejména formou

specializačního studia v rozsahu určeném vyhláškou č. 317/2005 Sb. (o dalším vzdělávání

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.) a obsahu stanoveném Standardem DVPP v oblasti EVVO.

Rozšiřující formy vzdělávání koordinátora EVVO volí škola či školské zařízení dle aktuálních

potřeb a nabídky tak, aby byly průběžně rozvíjeny jeho kompetence a aktualizovány informace

pro oblast EVVO.

 

5.2 Za další vzdělávání řídících pracovníků a ostatních pedagogických pracovníků

zodpovídá ředitel školy, a to i v oblasti EVVO. Vzdělávání probíhá formou akreditovaných

seminářů v rámci DVPP minimálně v rozsahu a obsahu, který je vymezen Standardem DVPP

v oblasti EVVO. Rozšiřující formy vzdělávání řídících a ostatních pedagogických pracovníků

v oblasti EVVO volí škola či školské zařízení dle potřeb a nabídky tak, aby byly kontinuálně

rozvíjeny jejich kompetence a aktualizovány informace pro oblast EVVO.

 7

 

5.3 Škola zajišťuje vzdělávání dalších pracovníků školy v oblasti životního prostředí a

udržitelného rozvoje dle specifik jednotlivých profesí a jejich role v EVVO na škole.

6. Doporučené metody, nástroje a prostředky realizace EVVO na škole

6.1 Při realizaci EVVO se doporučuje uplatňovat takové metody a formy vzdělávání,

které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře činnostního učení. Důležitou složkou EVVO je i přímé

učení ve venkovním terénu, které je hlavně v předškolním a mladším školním věku navíc

spojeno i s včasným rozvíjením harmonické osobnosti a přirozené vitality dětí. Důležité je

rovněž vytvářet ve škole i mimo školu vhodné podmínky pro informální učení a neformální

vzdělávání v oblasti EVVO tak, aby podněcovaly a synergicky podporovaly formální vzdělávání.

 

6.2 K realizaci EVVO se doporučuje využívat zejména:

• zavádění kurzů, předmětů a jiných ucelených učebních celků zaměřených na EVVO

• vícedenní pobytové programy zaměřené na EVVO a výuku v terénu,

• externí výukové programy ekologické výchovy prováděné ve střediscích ekologické

výchovy,

• vzdělávací programy muzeí, správ chráněných území, zoologických zahrad, občanských

sdružení a dalších institucí,

• školní ekologické projekty (včetně zapojení do mezinárodních, celostátních a regionálních),

• školní pozemky a zahrady, přírodní učebny apod.

• poznávání okolního prostředí v regionu,

• spolupráci s obcí, rodiči, místními sdruženími, spolky a podnikateli, event. firmami, kde je

realizována počáteční odborná příprava,

• kurzy, semináře a specializační studia DVPP

• technická a organizační opatření přispívající k ekologizaci provozu školy, školského

zařízení.

6.3 Při realizaci EVVO lze doporučit především spolupráci s pracovníky vysokých škol,

zvláště fakult připravujících učitele, se zástupci MŠMT, Ministerstva životního prostředí a

ostatních resortů pověřených EVVO, s krajskými úřady, s krajskými koordinátory EVVO (je li

tato funkce na příslušném úřadě ustanovena), s pracovníky středisek ekologické výchovy,

profesních občanských sdružení, s představiteli dalších nevládních organizací a s pracovníky

podnikatelské sféry, kteří se zabývají problematikou životního prostředí.

7. Instituce zajišťující plnění EVVO

7.1 Mezi instituce zřizované veřejnou správou a zajišťující plnění Státního programu

EVVO v resortu školství, mládeže a tělovýchovy patří zejména:

• MŠMT a jeho přímo řízené organizace,

• Česká školní inspekce,

• odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy,

• odbory školství, mládeže a tělovýchovy magistrátů, městských a obecních úřadů,

• mateřské školy,

• základní školy, základní školy speciální,

• základní umělecké školy,

• střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře,

• vysoké školy,

• školní družiny, školní jídelny, školní kluby, domovy mládeže, domy dětí a mládeže,

střediska volného času dětí a mládeže,

• další školská zařízení zřizovaná mj. k zabezpečení EVVO.

 8

 

7.2 MŠMT pověřuje řízením úkolů EVVO svého odborného pracovníka, který v této oblasti

spolupracuje s pověřenými představiteli přímo řízených organizací resortu školství,

Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) i s představiteli nevládních organizací, včetně

školských asociací a sdružení.

 

7.3 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje Poradní sbor pro EVVO. Skupina je

složena ze zástupců MŠMT a jeho přímo řízených organizací a partnerů (zejména škol a

školských zařízení, MŽP, neziskových organizací a středisek ekologické výchovy). Skupina

slouží jako iniciační a poradní orgán MŠMT pro realizaci a plánování EVVO ve školách, včetně

úprav příslušné legislativy.

 

7.4 Metodický pokyn MŠMT se aktualizuje dle potřeby. Teorie z oblasti

environmentálního vzdělávání, příklady dobré praxe, náměty pro environmentální vzdělávání

jsou zveřejňovány na metodickém portálu

www.rvp.cz (Metodický portál » Základní vzdělávání / Gymnaziální vzdělávání» TEMATICKÉ

VSTUPY » PRŮŘEZOVÁ TÉMATA » ENV; Metodický portál » Předškolní vzdělávání »

METODICKÁ PODPORA » INTEGROVANÉ BLOKY » Dílčí (doplňkové) » Tematicky zaměřené

» Environmentální výchova).

 

7.5 Instituce v resortu školství při zajišťování EVVO spolupracují s institucemi v dalších

resortech (velký význam pro zvyšování odborné a metodické úrovně EVVO mají zejména

organizace v resortu MŽP) a s nevládními organizacemi zaměřenými na oblast EVVO.

 

7.6 Na základě zákona č.123/1998 Sb. a Státního programu EVVO ČR samosprávné kraje

zpracovávají krajské koncepce EVVO a vytvářejí krajské systémy EVVO. Jedná se

o integrované systémy podpory (finanční, metodické, institucionální aj.) a výměny informací v

oblasti EVVO v rámci kraje. Kraje zahrnují oblast EVVO do Dlouhodobých záměrů vzdělávání a

rozvoje vzdělávací soustavy kraje a do Výročních zpráv o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací

soustavy v kraji. Odborům školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů, Magistrátu hl. m.

Prahy, magistrátům a obecním úřadům se doporučuje vytvářet vhodné podmínky pro realizaci

tohoto pokynu, a to včetně finančních.

8. Závěrečná ustanovení

Vydáním tohoto metodického pokynu se ruší Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání

výchově a osvětě, č. j.: 32 338/2000-22 ze dne 14. prosince 2001.

9. Účinnost

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 27. října 2008

 

 

RNDr. Jindřich Kitzberger, v. r.

náměstek ministra

 9

 

 

 

Příloha

Slovníček pojmů

1. Ekologická výchova

Do českých škol se výchova k ochraně přírody, a poté šířeji pojatá výchova k péči o životní

prostředí, prosazovala již od 70. let. V osmdesátých letech se ujalo označení ekologická

výchova zdůrazňující uplatňování ekologických aspektů ve vzdělávání.

Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v lidech zájem o přírodu a všechno živé. Učí

vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum, a chovat se odpovědně ke

světu, lidem a přírodě. Důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, protože teprve to, co blíže

poznáme, dokážeme lépe vnímat a účinně chránit. Důraz je proto kladen na přímý kontakt s

přírodou a přírodními materiály.

 

2. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v

souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.“

 (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, § 16).

Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve

všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné

provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.

Obsahem je vzdělání, jež se vztahuje k životnímu prostředí, tedy soubor poznatků, dovedností,

vyznávaných hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení

informovaného zájmu o životní prostředí.

EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.

V současné době jsou požadavky na environmentální vzdělávání zahrnuty v obecné rovině do

většiny základních pedagogických dokumentů a ovlivnily i tvorbu učebnic, zejména

přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy. Kromě toho je tématika

EVVO zahrnuta i do rámcových vzdělávacích programů jak pro základní, tak i pro střední školy

včetně škol odborných

 

3. Formální vzdělávání

Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce,

cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny právními

předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání (základního

vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s

maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání,

vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno příslušným osvědčením

(vysvědčením, diplomem apod.).

 

4. Informální učení

Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí

z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase – z interakcí se

společností i přírodou. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si

nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního

vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. 10

 

Tento druh vzdělávání je z hlediska jeho zásadního významu pro další vývoj EVVO

neopominutelný i ve školství.

 

5. Nástroje ochrany životního prostředí

Jsou to prostředky a metody, kterými stát dosahuje cílů státní politiky.

Patří sem:

Environmentální vzdělávání‚ výchova a osvěta

Environmentální poradenství

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Ekonomika ŽP

Financování životního prostředí

Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

Politika a strategie

Výzkum a vývoj

EIA / SEA (Environmental Impact Assessment/Strategic Environmental Assessment).

Posuzování vlivů na životní prostředí se v současné době provádí procesem EIA (posuzování

záměrů) a procesem SEA (posuzování koncepcí).

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Kontrol) Integrovaná prevence a omezování

znečištění

Dobrovolné nástroje

Udržitelný rozvoj

Místní Agenda 21

Více na: www.mzp.cz

 

6. Neformální vzdělávání

Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou

zlepšit společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je poskytováno v zařízeních

zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve

školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např. organizované volnočasové

aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy,

ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu

vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání

stupně vzdělání.

 

7. Udržitelný rozvoj (UR)

Takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich

základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce

ekosystému (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Udržitelným rozvojem se rozumí přístup k plánování a procesu rozhodování, jehož cílem je dosažení

skutečného a trvalého snižování sociální a ekonomické nerovnosti a ochrana životního prostředí.

Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské činnosti až po místní úroveň a:

ƒ jehož cílem je zkvalitnění života jak současné generace, tak generací budoucích, zatímco bude

ochráněna kapacita země podporovat život v jeho veškeré rozmanitosti;

ƒ je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících svobodu, rovné

příležitosti a kulturní rozmanitost;

ƒ podporuje vysokou hladinu zaměstnanosti v ekonomice, jejíž síla je založena na vzdělání,

inovaci, sociální a územní soudržnosti a ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 11

 

8. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vedle EVVO se v současnosti formuje tzv. vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vychází z

principů udržitelného rozvoje a metodicky i svým zaměřením významně čerpá z oblasti

environmentálního vzdělávání. Na mezinárodní úrovni je aktuálním rámcem pro rozvoj VUR

Strategie EHK OSN (Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů) pro

vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce 2005 ve Vilniusu. Na jejím základě byla přijata

Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015).

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je předpokladem k osvojení si takových způsobů myšlení, rozhodování

a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním, pracovním i občanském životě. VUR

se zejména zaměřuje na:

ƒ pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních a environmentálních

hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni, vnímání udržitelného rozvoje jako

celostního a systémového přístupu, který směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a

respektuje sociální a environmentální souvislosti a limity,

ƒ rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné rozhodování

ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy udržitelného rozvoje.

 VUR diferencuje cíle, obsahy, metody, formy a prostředky na základě věkové a individuální

zvláštnosti vývoje lidské osobnosti, přičemž se soustředí zejména na aktivní metody a formy vzdělávání,

na vztahové, kritické a tvořivé myšlení apod.

Související dokumenty

 

EVVO je zakotvena v těchto platných právních předpisech:

 

ƒ zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, upozorňuje, že se výchova, osvěta a

vzdělávání provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem

trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního

prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.

ƒ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

povinnost MŽP a MŠMT spolupracovat na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání.

ƒ zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších

předpisů, definuje v § 13 práva a povinnosti ústředních správních orgánů a krajů ve

vztahu k zajišťování EVVO.

ƒ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za obecné cíle vzdělávání považuje

mj. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad

trvale udržitelného rozvoje.

Metodický pokyn vychází z těchto dokumentů:

ƒ usnesení vlády č. 124/2004 ke Strategii udržitelného rozvoje ČR,

ƒ usnesení vlády č. 1155/2006 k Akčnímu plánu Státního programu environmentálního

vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 2007-2009,

ƒ usnesení vlády č. 535/2007 k Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací

soustavy České republiky 2007,

ƒ Bílá kniha - národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, 12

 

ƒ Rámcové vzdělávací programy (dále RVP), kde je Environmentální výchova (RVP ZV a

RVP G), resp. Člověk a životní prostředí (RVP SOV) jedním ze závazných průřezových

témat,

ƒ Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015), která

představuje pro oblast vzdělávání jeden z klíčových průřezových dokumentů, který

zejména rozšiřuje zavedenou oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty o

nové přístupy, témata a ekonomické a sociální souvislosti rozvoje. Strategie vzdělávání

byla schválena usnesením vlády ČR č.851/2008.

 

Další související právní předpisy a dokumenty:

 

ƒ vyhláška 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006

Sb.

ƒ Standardy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním

vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) podle vyhlášky 317/2005 Sb.

1. Standard pro studium k výkonu specializovaných činností – školní koordinátor

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

2. Standard pro průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě

(EVVO)

3. Standard pro průběžné vzdělávání řídících pracovníků v environmentálním vzdělávání,

výchově a osvětě (EVVO).

Více na:

www.mzp.cz

www.vlada.cz (» Činnost vlády » Dokumenty vlády » 2006 » 2006-10-1)